İlkeler & Değerler

 • Bilimsel olma: Engelliler Araştırma Enstitüsü (EAE)’nde yürütülen çalışmalar güncel, çağdaş ve bilimsel uygulamaları yansıtır.
 • Evrensel olma: EAE’de yürütülen çalışmalar uluslararası alanyazında yer alan çocuk gelişiminin doğasını yansıtan evrensel bilgileri yansıtır.
 • Yerel özellikleri yansıtma: EAE’de yürütülen çalışmalar uluslararası alanyazının gerek duyulduğunda kendi kültürümüze uyarlanmasını yansıtır.
 • Mükemmel olma: EAE'de yürütülen her çalışma mükemmel özellikler taşıma yönünde çalışmaları yansıtır.
 • İnsan odaklı olma: EAE’de yürütülen her çalışmanın odağında insan vardır ve her çalışmanın çıktıları somut ve pratik bir şekilde insana yansır.
 • Veriye dayalı olma: EAE’de yürütülen her çalışmanın niteliğini (etkisi ve verimliliği) belirlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için veriye dayalı sistem kullanılır.
 • Disiplinlerarası olma: EAE çoklu faktörlerin gelişimsel yetersizlikten etkilenen ve/veya etkilenecek çocukların ve ailelerinin üzerinde etkisi olduğunun altını çizer ve ANA-GEN’de sunulan hizmetler disiplinlerarası yaklaşımı yansıtır.
 • Aile merkezli olma: EAE’de yürütülen çalışmalar çağdaş çocuk gelişimi ve erken çocuklukta müdahale teori ve yaklaşımlarına (örn., Guralnick’in Gelişimsel Sistem Teorisi (Developmental System Theory), Sameroff & Fiese’nin Karşılıklı Etkileşim Teorisi (Transaksiyonal Theory of Development), Dunst’ın Aile Sistem Teorisi ve Aileleri Güçlendirme (Family System Theory and Family Empowerment) dayalı çocuğu ve ailesini ve yakın çevresini odak noktası olarak gören Aile-Merkezli (Family-Centered) uygulamaları yansıtır.  
 • Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) tabanlı olma: EAE’de yürütülen çalışmalar ve geliştirilen ürün ve materyaller BİT tabanlı olacak şekilde uygulamaları yansıtır.
 • Yenilikçi tabanlı olma: EAE’de yürütülen çalışmalar ve geliştirilen ürün ve materyaller gelişimsel gerilik/yetersizlik alanında yenilikçi tabanlı özellikleri yansıtır.
 • Kaynaştırma odaklı olma: EAE, gelişimsel  geriliği/yetersizliği olan birey ve ailelerinin toplumun her kesimi ile tam kaynaştırılması yönünde çağdaş ve insan odaklı olan uygulamaları yansıtır.
 • Topluma yönelik olma: EAE, öncelikle yerel ve daha sonra ulusal düzeyde topluma yönelik uygulamaları çalışmalarına yansıtır.